OKdo – Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Gebruiksvoorwaarden

1.1 Dit zijn de voorwaarden waaronder wij onze website via okdo.com en voor mobiele apparaten via okdo.com (de “website”) aan u beschikbaar stellen.
1.2 Wij verzoeken u deze voorwaarden aandachtig door te lezen voordat u gebruik maakt van onze website, of u nu een gast of geregistreerd gebruiker bent. Gebruik van onze website houdt in dat u toegang heeft tot de website, daarop kan browsen en u zich kan registreren. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen als u enig aspect van deze voorwaarden wilt bespreken.
1.3 Door gebruik te maken van onze website bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en verklaart u zich daaraan te zullen houden. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden moet u geen gebruik maken van onze website.

2. Andere toepasselijke voorwaarden

2.1 In deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar extra voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze website:
(a) in ons Privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen, hoe we de persoonsgegevens gebruiken, welke zeggenschap u over uw persoonsgegevens heeft en welke procedures wij hanteren om uw privacy te beschermen. Dit is van toepassing op persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze website. Zorg ervoor dat u onze Privacyverklaring aandachtig doorneemt; en
(b) ons Cookiebeleid , waarin informatie staat over de cookies op onze website.
Indien u een product van onze website koopt, zijn daarop onze Verkoopvoorwaarden van toepassing.

3. Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

3.1 Wij zijn OKdo Technology Limited en ons bedrijf is gevestigd in Engeland (“OKdo”, “wij”, “ons”, “onze”). Onze vennootschap is ingeschreven onder nummer 11502983 en is statutair gevestigd op 2 Pancras Square, Londen, N1C 4AG, Verenigd Koninkrijk. Ons BTW-nummer is OSS Number IM3720004531.
3.2 U kunt contact met onze klantenservice opnemen door een e-mail te sturen naar: support@okdo.com.
3.3 Indien wij contact met u moeten opnemen, dan doen wij dat per telefoon of door u een bericht te sturen naar het e-mail- of postadres dat u in uw bestelling heeft opgegeven.
3.4 Wanneer wij hierin de term “schriftelijk” gebruiken, kan dat ook per e-mail zijn.

4. Wijzigingen in onze website

4.1 Wij kunnen onze website van tijd tot tijd bijwerken, en mogen de content ervan op elk moment veranderen.
4.2 Wij garanderen niet dat onze website, of de content ervan, vrij van fouten of omissies is.

5. Toegang tot onze website

5.1 Onze website is gratis toegankelijk.
5.2 Wij garanderen niet dat onze website, of de content ervan, altijd of zonder onderbrekingen beschikbaar is. Toegang tot onze website is op tijdelijke basis toegestaan. Wij kunnen zonder kennisgeving (delen van) onze website opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien een van onze sites op enig moment of gedurende enige tijd niet beschikbaar is.
5.3 U dient er zelf voor te zorgen dat u toegang tot onze website heeft.
5.4 U bent er tevens verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang tot onze website krijgen zich bewust zijn van deze gebruiksvoorwaarden en dat zij zich daaraan houden.

6. Uw account en wachtwoord

6.1 Indien u kiest voor een wachtwoord bij uw account of andere gegevens (of dit krijgt toegewezen) als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, dan dient u die gegevens als vertrouwelijk te behandelen. U mag deze niet aan derden bekendmaken.
6.2 Wij hebben het recht te allen tijde wachtwoorden van accounts uit te schakelen, ongeacht of u dat wachtwoord zelf gekozen heeft of het aan u is toegewezen indien u, naar onze redelijke mening, bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden heeft geschonden. Wij zullen proberen, waar mogelijk, u daarvan vooraf in kennis te stellen, en u de gelegenheid geven om, waar van toepassing, daartegen in beroep te gaan.
6.3 Indien u weet of vermoedt dat iemand anders dan u op de hoogte is van het wachtwoord van uw account, dan dient u ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen op support@okdo.com.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Wij, of leden van het concern waar wij deel van uitmaken, zijn de eigenaars of licentiehouders van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website (waaronder auteursrechten, handelsmerken, modelrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten), en op de daarop gepubliceerde materialen. Deze werken zijn overal ter wereld beschermd door intellectuele eigendomsrechten op grond van toepasselijke wetgeving en verdragen. Al die rechten zijn voorbehouden.
7.2 U mag kopieën van pagina’s van onze website afdrukken, en delen daarvan downloaden voor persoonlijk of intern zakelijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op content die op onze website is geplaatst. Reproductie van (delen van) de content van de website, ongeacht de vorm ervan, is verboden, anders dan voor persoonlijk of intern zakelijk gebruik, en mag niet opnieuw gekopieerd en met derden gedeeld worden.
7.3 De toestemming om kopieën van kopieën te maken voor persoonlijk of intern zakelijk gebruik betekent niet dat (delen van) de materialen opgenomen mogen worden in andere websites, geautomatiseerde gegevensbestanden, publicaties of andere werken (als papieren afschrift, digitaal of anderszins). Wij zijn niet verantwoordelijk voor bestanden die zijn gedownload.
7.4 U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u op een of andere wijze heeft afgedrukt of gedownload niet wijzigen en u mag geen gebruik maken van illustraties, foto’s, video- of audio-opnamen of grafische materialen zonder begeleidende tekst. De website mag niet voor commerciële doeleinden gewijzigd, ontmanteld, gedecompileerd of naar de broncode teruggebracht worden.
7.5 Onze status (en die van andere vermelde medewerkers) als auteurs van content op onze website dient altijd te worden erkend. Auteursrechtelijke kennisgevingen op de originele materialen mogen niet worden verwijderd.
7.6 Zonder goedkeuring van ons of van onze licentiegevers mag u voor commerciële doeleinden geen gebruik van de content op onze website maken.
7.7 Indien u in strijd met deze voorwaarden enig deel van onze website afdrukt, kopieëert of downloadt, dan vervalt per direct uw recht op het gebruik van onze website, en dient u, te onzer beoordeling, eventueel door u gemaakte kopieën van de materialen te retourneren of te vernietigen.

8. Informatie

8.1 Alle informatie en materialen op de website zijn uitsluitend opgesteld om algemene informatie over OKdo, haar producten en het gebruik daarvan te verstrekken. Alle op de website vermelde informatie en materialen worden te goeder trouw voor uw gemak verstrekt, en kunnen uitsluitend ter informatie worden gebruikt, altijd in overeenstemming met deze voorwaarden. Het is niet bedoeld als advies waarop u zich kunt beroepen. U dient professioneel of deskundig advies in te winnen alvorens te besluiten om tot actie over te gaan op basis van de content van onze website.
8.2 Hoewel wij er al het redelijke aan doen om de informatie op onze website actueel te houden, stellen wij niet dat de content op onze website steeds juist, volledig of actueel is.

9. Beperking van onze aansprakelijkheid

9.1 Indien wij ons niet houden aan deze voorwaarden, zijn wij verantwoordelijk voor door u geleden verlies of schade die het voorzienbare gevolg is van het overtreden ervan of het niet betrachten van een redelijke mate van zorgvuldigheid en deskundigheid; wij zijn echter niet verantwoordelijk voor onvoorzienbare verlies of schade. Verlies of schade is voorzienbaar indien het evident is dat deze ontstaat of, indien bij de sluiting van een overeenkomst zowel u als wij wisten dat deze kon ontstaan, bijv. omdat u dit met ons besproken heeft.
9.2 Wij hanteren geen enkele beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid jegens u, waar dat onrechtmatig is. Hieronder valt aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze schuld of door de schuld van onze werknemers, tussenpersonen of onderaannemers, voor fraude of een frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken en voor schending van uw wettelijke rechten in verband met de website.
9.3 Wij stellen de website uitsluitend beschikbaar voor gebruik in de privésfeer. Indien u in strijd met deze voorwaarden voor handels- of zakelijke doeleinden gebruik maakt van de website, dan zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, zakelijke verliezen, bedrijfsonderbreking of gemiste zakelijke kansen.
9.4 Afwijkende aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen zijn van toepassing op producten die u op de website koopt, zoals vermeld in onze Verkoopvoorwaarden.

10. Het uploaden van content naar onze website

10.1 Wanneer u gebruik maakt van een voorziening waarmee u content naar onze website kunt uploaden (u post bijv. iets op een communityforum), of contact legt met andere gebruikers van onze website, dan dient u te voldoen aan de volgende normen wat betreft content. U dient naar de letter en geest aan de volgende normen te voldoen. De normen zijn van toepassing op elk afzonderlijk deel en het geheel van alle content.
Content moet:
(a) juist zijn (waar het feiten betreft).
(b) daadwerkelijk gemeend zijn (waar het meningen betreft).
(c) voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het land waarin deze op de website geplaatst wordt.
Content moet niet:
(a) materiaal bevatten dat lasterlijk jegens een of meer personen is.
(b) materiaal bevatten dat obsceen, aanstootgevend, haatdragend of opruiend is.
(c) profane, godlasterlijke, boosaardige, racistische, seksueel expliciete of seksueel zinloze commentaren bevatten.
(d) commentaar over andere contribuanten bevatten.
(e) discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd in de hand werken.
(f) inbreuk maken op auteursrechten, databankrechten of handelsmerken van anderen.
(g) aanleiding geven dat iemand bedrogen uitkomt.
(h) strijdig zijn met wettelijke verplichtingen jegens derden, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht.
(i) illegale activiteiten in de hand werken.
(j) ervoor zorgen dat de privacy van een ander wordt bedreigd, misbruikt of het ten koste gaat van de privacy van een ander, en geen hinder, ongemak of nodeloze angst veroorzaken.
(k) zodanig zijn dat het aannemelijk is dat iemand zich lastiggevallen, ontdaan, ongemakkelijk, gealarmeerd of gehinderd voelt.
(l) gebruikt worden om zich uit te geven voor een ander, of een misleidende weergave van uw identeit of band met een ander te geven.
(m) de indruk wekken dat deze afkomstig is van ons, als dat niet het geval is.
(n) onrechtmatige handelingen in de hand werken en daarbij niet behulpzaam zijn, zoals (slechts ter illustratie) inbreuk op auteursrechten of misbruik van computers.
(o) naar ons redelijk oordeel, op andere wijze ongepast zijn.
10.2 U zorgt ervoor dat eventuele content voldoet aan bovenstaande normen en u stelt ons volledig schadeloos voor verlies of schade die wij lijden indien u dat nalaat.
10.3 Content die u naar onze website uploadt wordt geacht niet-vertrouwlijk en niet eigendomsrechtelijk beschermd te zijn, en wij hebben het recht om die content voor niet-commerciële doeleinden (waaronder het beschikbaar stellen op onze website) te gebruiken, te kopieëren, te distribueren en aan derden bekend te maken.
10.4 Wij hebben het recht (delen van) uw content te verwijderen of plaatsing op te schorten indien, naar ons oordeel, uw content niet voldoet aan de daarvoor geldende en door ons gehanteerde normen. Wij proberen u daar zo mogelijk vooraf van in kennis te stellen.
10.5 Wij zijn niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk jegens derden voor door u of andere gebruikers van onze website geplaatste content of de juistheid daarvan.
10.6 De door andere gebruikers van onze website geuite meningen vertegenwoordigen niet onze meningen of waarden.

11. Virussen

11.1 Wij garanderen niet dat onze website veilig of vrij van bugs of virussen is. U bent er verantwoordelijk voor om uw IT-omgeving, computerprogramma’s en platform zodanig te configureren dat u toegang heeft tot onze website. U dient gebruik te maken van een eigen antivirusprogramma.
11.2 U mag geen misbruik maken van onze website door willens en wetens virussen, trojaanse paarden, wormen, logic bombs of andere kwaadaardige of technisch schadelijke materialen te introduceren. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te krijgen tot onze website, de server waarop deze is opgeslagen of andere daarmee verbonden servers, computers of databanken. U mag onze website niet aanvallen via een DoS- of DdoSaanval. Als u dat doet, pleegt u mogelijk een misdrijf op grond van de Engelse Computer Misuse Act 1990. Wij doen daarvan aangifte bij de desbetreffende autoriteiten en zullen daarmee samenwerken en hebben het recht uw identiteit aan hen bekend te maken.

12. Linken naar onze website

12.1 U mag een link naar onze homepagina aanmaken, mits u dat doet op eerlijke en wettelijke wijze en daarbij geen schade toebrengt aan onze goede naam of daar misbruik van maakt. U mag geen link creëren indien u daarmee de suggestie wekt dat er sprake is van een associatie met, goedkeuring of steun van ons terwijl dat niet zo is. U mag geen link naar onze website creëren op een website waarvan u geen eigenaar bent.
12.2 Onze website mag niet worden geframed op een andere website, en evenmin mag u een link creëren naar andere delen dan de homepagina van onze website.
12.3 Wij behouden ons het recht voor onze instemming voor een link zonder kennisgeving in te trekken.
12.4 suportIndien u op andere wijze dan hiervoor vermeld gebruik wilt maken van content op onze website, kunt u contact met ons opnemen via support@okdo.com.

13. Links met derden en e-resources op onze website

Wanneer onze website links bevat naar andere websites en resources die door derden verleend worden, dan zijn die links uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij hebben geen zeggenschap over de content van die websites of resources.

14. Andere belangrijke voorwaarden

14.1 U kunt uw rechten of verplichtingen op grond van deze voorwaarden alleen overdragen aan een ander indien wij daar schriftelijk mee akkoord zijn gegaan.
14.2 Deze voorwaarden gelden tussen u en ons. Niemand anders heeft het recht om deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk af te dwingen. Geen van ons heeft goedkeuring van een ander nodig om deze voorwaarden te wijzigen.
14.3 Indien een rechter bepaalt dat een deel van deze voorwaarden onwettig is, dan blijven de overige voorwaarden van kracht. Elk lid van deze voorwaarden heeft afzonderlijke werking. Indien een rechter of relevante bevoegde instantie bepaalt dat een of meer artikelen daarvan onwettig zijn, dan blijven de resterende leden volledig van kracht.
14.4 Indien wij niet onmiddellijk verlangen dat u hetgeen doet dat u volgens deze voorwaarden moet doen, of indien wij niet terstond stappen tegen u nemen bij niet-nakoming van deze overeenkomst uwerzijds, dan betekent dat niet dat u datgene niet alsnog hoeft te doen en mogen wij ook later nog stappen tegen u nemen. Zo kunnen wij, indien u een betaling niet tijdig doet en wij u dat niet meteen aankaarten maar wel producten blijven leveren, alsnog op een later moment verlangen dat u het verschuldigde betaalt.
14.5 Op deze voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming daarvan is het Engelse recht van toepassing. Indien u een consument bent en ingezetene van een ander land, dan heeft u voordeel bij dwingendrechtelijke bepalingen en wettelijke rechten op grond van de wetgeving van dat land. Niets in deze voorwaarden doet af aan uw rechten als consument om een beroep te doen op deze nationale dwingendrechtelijke bepalingen en wettelijke rechten.
14.6 U en wij komen overeen dat de rechter in England en Wales niet-exclusief bevoegd is om kennis te nemen van geschillen. Indien u een consument bent en ingezetene van een ander land, dan kunnen u en wij ook een procedure in dat land aanspannen.

15. Wijzigingen in deze voorwaarden

15.1 Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen, zodat daarmee tot uiting komt dat er sprake is van wijzigingen in:
(a) relevante wetgeving en vereisten van toezichthouders;
(b) beveiliging, technische of operationele kwesties; of
(c) onze website
Indien wij voorwaarden veranderen, dan vermelden wij een samenvatting daarvan hieronder. Indien wij uw e-mailadres hebben, kunnen wij ook besluiten u informatie over die wijzigingen te mailen.

Meest recente wijzigingen in deze voorwaarden:
– maart 2019 – voorwaarden uitgebracht.

Privacy

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om u een betere service te bieden bij het zoeken naar of plaatsen van een bestelling, voor analytische doeleinden en om onze advertenties te personaliseren. U kunt aan de hand van ons cookiebeleid uw cookie-instellingen wijzigen. Indien u geen wijzigingen aanbrengt, nemen we aan dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies.

Location

Please select an option to see content specific to your location and shop online.

Browse the US site