Verkoopvoorwaarden Okdo

Verkoopvoorwaarden

Let op: De volgende voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die vóór 4 december 2023 zijn geplaatst. Alle bestellingen die na deze datum worden geplaatst, worden uitgevoerd door onze vertrouwde leveringspartner, RS Components.

Als je je bestelling hebt geplaatst voor 4 december 2023, neem dan gerust contact op met het OKdo Support team als je vragen hebt op het onderstaande e-mailadres.

1. Deze voorwaarden

1.1 Dit zijn de voorwaarden waaronder wij producten leveren aan u.
1.2 Leest u deze voorwaarden aandachtig door voordat u een bestelling bij ons plaatst. In deze voorwaarden staat wie wij zijn, hoe wij u van producten voorzien, hoe u en wij een overeenkomst kunnen wijzigen of beëindigen, wat te doen bij problemen en andere belangrijke informatie. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen als u enig aspect hiervan wilt bespreken.

2. Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

2.1 Wij zijn OKdo Technology Limited en ons bedrijf is gevestigd in Engeland (“Okdo”, “wij”, “ons”, “onze”). Onze vennootschap is ingeschreven onder nummer 11502983 en statutair gevestigd op 2 Pancras Square, Londen, N1C 4AG, Verenigd Koninkrijk. Ons BTW-nummer is OSS Number IM3720004531.
2.2 U kunt contact met onze klantenservice opnemen door een e-mail te sturen naar: support@okdo.com.
2.3 Indien wij contact met u moeten opnemen, dan doen wij dat per telefoon of door u een bericht te sturen naar het e-mailadres of postadres dat u in uw bestelling heeft opgegeven.
2.4 Wanneer wij hierin de term “schriftelijk” gebruiken, kan dat ook per e-mail zijn.

3. Algemeen

3.1 Op alle bestellingen voor producten op de OKdo website via okdo.com en voor mobiele apparaten via okdo.com (de “website”) die door ons geaccepteerd worden zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing. Er gelden geen andere voorwaarden voor de levering van producten door ons op de website.
3.2 De afbeeldingen van de producten op onze website zijn uitsluitend ter illustratie. Hoewel wij ons best doen om de kleuren juist weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de display van een toestel de kleuren van de producten juist weergeeft. Uw product kan licht afwijken van die afbeeldingen. De verpakking van het product kan ook afwijken van de op onze website getoonde afbeeldingen.
3.3 Wij kunnen kleine wijzigingen in de producten aanbrengen:
(a) om te voldoen aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving; en
(b) om kleine technische aanpassingen en verbeteringen te implementeren, bijv. om een dreigend beveiligingsprobleem aan te pakken.
3.4 Indien u een wijziging wilt aanbrengen in het door u bestelde product, neemt u dan contact met ons op. Wij laten u weten of de wijziging mogelijk is. Zo mogelijk laten wij u ook meteen weten of dat gevolgen heeft voor de prijs van het product, de levertijd of iets anders, wat een noodzakelijk gevolg is van uw verzochte wijziging. Wij vragen u te bevestigen of u wilt dat wij de wijziging doorvoeren.

4. Prijzen

4.1 De prijs van een product (inclusief BTW) is de op de bestelpagina vermelde prijs, nadat u uw bestelling heeft geplaatst. Wij betrachten de nodige zorgvuldigheid om ervoor te zorgen dat de aan u gemelde prijs van het product juist is. Wij verwijzen u echter naar het bepaalde in artikel 4.3 voor wat er gebeurt als wij een fout in de prijs van het door u bestelde product ontdekken.
4.2 Indien het BTW-tarief tussen de besteldatum en de datum van levering van het product verandert, dan passen wij het door u te betalen BTW-tarief aan, tenzij u de volledige prijs van het product al heeft voldaan voordat de tariefwijziging in werking treedt.
4.3 Het is altijd mogelijk dat producten die wij verkopen, ondanks al onze inspanningen, toch onjuist geprijsd zijn. Normaal controleren wij de prijs voordat wij uw bestelling aanvaarden; mocht de juiste prijs van het product op de besteldatum lager zijn dan de door ons opgegeven prijs, dan brengen wij het lagere bedrag in rekening. Indien de juiste prijs van het product op de besteldatum hoger is dan de aan u opgegeven prijs, dan nemen wij contact met u op voor instructies voordat wij uw bestelling aanvaarden. Indien wij uw bestelling aanvaarden en verwerken terwijl een fout in de prijsopgave evident en duidelijk is en door u in redelijkheid had kunnen worden herkend als onjuiste prijs, dan annuleren wij de bestelling, restitueren wij eventueel door u betaalde bedragen en vragen wij u de aan u geleverde producten te retourneren.

5. Bestellen

5.1 Om een bestelling te plaatsen volgt u de op de website aangegeven stappen. Aanvaarding van uw bestelling door ons geschiedt wanneer wij dat aan u bevestigen; op dat moment komt er een overeenkomst tussen u en ons tot stand.
5.2 OKdo behoudt zich het recht voor om handel met bepaalde personen af te slaan. Indien wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden stellen wij u daarvan op de hoogte en brengen wij geen kosten voor het product in rekening. Dit kan gebeuren omdat het product niet op voorraad is, vanwege onverwachte beperkte middelen en menskracht die wij in redelijkheid niet konden voorzien, omdat wij een fout in de prijs of beschrijving van het product hebben vastgesteld of omdat wij niet kunnen voldoen aan een door u aangegeven uiterste leverdatum.
5.3 Wij kennen een bestelnummer aan uw bestelling toe en geven dat bij aanvaarding van uw bestelling aan u door. Het is handig voor ons als u dat bestelnummer bij de hand heeft wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.

6. Levering

6.1 De leveringskosten zijn zoals aan u aangegeven op onze website.
6.2 Tijdens het bestelproces laten wij u weten wanneer wij de producten aan u leveren. Hoewel wij onze uiterste best doen om aan dat tijdspad te voldoen, kunnen wij dat niet garanderen.
6.3 Indien onze levering van producten vertraagd is vanwege een gebeurtenis die buiten onze risicosfeer ligt, dan laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten, en treffen wij maatregelen om het effect van de vertraging te minimaliseren. Op voorwaarde dat wij dat doen, zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen vanwege die gebeurtenis, maar indien er mogelijk sprake is van een wezenlijke vertraging, dan kunt u contact met ons opnemen om de overeenkomst te beëindigen en ontvangt u restitutie van eventueel betaalde bedragen voor de niet-onvangen producten.
6.4 Indien wij de leverdatum voor producten overschrijden, omdat wij deze hebben geweigerd om aan u te leveren, dan kunt u de overeenkomst als direct beëindigd beschouwen.

7. Betaling

7.1 Wij accepteren betaling via de op de website vermelde betaalmethoden. Wij versturen de producten pas nadat u betaald heeft.
7.2 Wij kunnen rente in rekening brengen bij te late betaling. Indien u op de vervaldatum geen betaling aan ons heeft gedaan, dan kunnen wij vertragingsrente bij u in rekening brengen over het uitstaande bedrag. Daarbij geldt het laagste van de volgende twee percentages: het basiskredietvergoedingspercentage van de Bank of England plus 1% per jaar (zoals dat van tijd tot tijd geldt) of het maximum wettelijke rentepercentage. Deze rente loopt per dag op, vanaf de vervaldatum tot aan de datum van de feitelijke voldoening van de achterstallige betaling, ongeacht of de rechter daarover vonnis heeft gewezen. U dient ons de rente gelijktijdig met de achterstallige betaling te voldoen.
7.3 Indien u meent dat een betaling of verzoek tot betaling onjuist is, neem daar dan onmiddellijk contact met ons over op. U hoeft geen rente te betalen totdat het geschil is opgelost. Zodra het geschil is opgelost, brengen wij vanaf de oorspronkelijke vervaldatum rente over de juist gefactureerde bedragen in rekening.

8. Eigendom en verantwoordelijkheid

U bent eigenaar van het product zodra wij daarvoor het volledige bedrag hebben ontvangen. Een product wordt uw verantwoordelijkheid op het moment dat wij het aan het door u opgegeven adres leveren.

9. Uw rechten

9.1 Uw wettelijke rechten: wij hebben een wettelijke verplichting om producten te leveren die overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst zijn.
9.2 Onze goodwillgarantie: Gedurende de eerste 12 maanden na aankoop van een product vervangen wij het product of restitueren het volledige bedrag (waarbij de keuze aan u is), indien het een gebrek vertoont. Deze garantie doet niet af aan andere wettelijke rechten die u onder de plaatselijke wetgeving mocht hebben. Deze garantie is echter behoudens afwijkingen in de garanties voor een specifiek product, zoals vermeld op de website op de eventueel daarvoor bestemde productpagina.
9.3 Mocht u de in artikel 9.1 vermelde wettelijke rechten willen uitoefenen, of de in artikel 9.2 vermelde goodwillgarantie willen inroepen waarbij u de producten afwijst, dan stuurt u deze naar ons terug. In dat geval betalen wij de verzendkosten. Wij verzoeken u eerst een e-mail te sturen naar support@support@okdo.com om dit te regelen.

10. Uitvoer

10.1 Voor sommige door Okdo verkochte producten gelden de uitvoerbepalingen van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en andere landen. U mag geen producten overdragen, invoeren of (weder)uitvoeren.
10.2 U mag niet rechtstreeks of indirect producten (laten) verkopen, van de hand doen, (weder)uitvoeren of anderszins leveren aan landen of entiteiten waarvoor sancties of embargo’s gelden die zijn opgelegd door het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie of andere landen.
10.3 U zegt toe dat van OKdo gekochte producten niet worden gebruikt, verkocht of opgenomen in producten waarvan rechtstreeks of indirect gebruik wordt gemaakt bij het ontwerp, de ontwikkeling, de productie of de inzet van chemische, biologische of kernwapens, of bestelvoertuigen en systemen daarvan, of in de ontwikkeling van massavernietigingswapens.
10.4 Door OKdo verkochte producten zijn alleen bestemd voor eigen, niet-zakelijk gebruik, en worden ook op die basis verkocht. Door OKdo verkochte producten worden niet aanbevolen of toegelaten voor gebruik of toepassing waarbij het niet-functioneren van een enkel component ervan wezenlijke schade aan personen of goederen kan veroorzaken.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien wij ons niet houden aan deze voorwaarden, zijn wij verantwoordelijk voor door u geleden verlies of schade die het voorzienbare gevolg is van het overtreden ervan of het niet betrachten van een redelijke mate van zorgvuldigheid en deskundigheid; wij zijn echter niet verantwoordelijk voor onvoorzienbare verlies of schade. Verlies of schade is voorzienbaar indien het evident is dat deze ontstaat of, indien bij de sluiting van de overeenkomst zowel u als wij wisten dat deze kon ontstaan, bijv. omdat u dit tijdens het verkoopproces met ons besproken heeft.
11.2 Wij hanteren geen enkele beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid jegens u, waar dat onrechtmatig is. Hieronder valt aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze schuld of door de schuld van onze werknemers, tussenpersonen of onderaannemers, voor fraude of een frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken, of voor verlies of schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid, voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten, zoals vermeld in artikel 9.1 en uw wettelijke rechten in verband met gebrekkige producten.
11.3 Indien u de producten gebruikt voor handels- of zakelijke doeleinden of voor doeleinden van wederverkoop, dan zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, zakelijke verliezen, bedrijfsonderbreking of gemiste zakelijke kansen.

12. Uw rechten om een overeenkomst te beëindigen zonder uw herroepingsrecht uit te oefenen

12.1 Uw rechten bij beëindiging van een overeenkomst hangen af van hetgeen u heeft gekocht, of daar iets mis mee is, onze prestatie en op welk moment u besluit de overeenkomst te beëindigen:
(a) indien het door u gekochte gebrekkig is of verkeerd beschreven, dan heeft u het recht de overeenkomst te beëindigen (of het product te laten repareren of vervangen of een deel of de volledige aankoopsom terug te krijgen), zie artikel 9; en
(b) indien u de overeenkomst wilt beëindigen vanwege iets dat wij gedaan hebben of u in kennis hebben gesteld van een voornemen daartoe, zie artikel 12.2.
12.2 Indien u een overeenkomst beëindigt om een in (a) t/m (d) hierna vermelde reden, dan eindigt de overeenkomst met onmiddellijke ingang en restitueren wij u het volledige bedrag voor niet-geleverde producten; bovendien kan het zijn dat u recht op compensatie heeft. De redenen zijn:
(a) wij hebben u geïnformeerd over een fout in de prijs of beschrijving van het door u bestelde product en u wilt afzien van de koop;
(b) er bestaat een risico dat de levering van de producten wezenlijke vertraging oploopt vanwege gebeurtenissen die buiten onze risicosfeer liggen;
(c) wij hebben de levering van de producten om technische redenen opgeschort, of u laten weten dat wij deze om technische redenen gaan opschorten, waarbij de opschorting telkens meer dan 1 maand bedraagt; of
(d) u heeft het wettelijke recht op beëindiging van de overeenkomst vanwege iets dat wij verkeerd gedaan hebben (waaronder een weigering om de producten te leveren (zie artikel 6.4).

13. Uw herroepingsrecht en uw recht op annulering

13.1 Voor de meeste via internet gekochte producten geldt het herroepingsrecht en het recht op restitutie. Deze rechten worden in dit artikel 13 nader uitgelegd.
13.2 U heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot producten die speciaal zijn gemaakt volgens uw specificaties, of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.
13.3 U heeft tot 28 dagen na ontvangst van uw bestelling (of het laatste artikel van uw bestelling) om uw producten terug te sturen of ons te laten weten dat u de koop wilt annuleren.
13.4 Voor het annuleren van de koop heeft u een paar mogelijkheden:
(a) u stuurt ons een e-mail via: support@okdo.com.
(b) u stuurt het product/de producten terug, samen met de retourbon die u met uw bestelling ontvangen heeft;
(c) u doet ons daarvan op andere wijze duidelijk mededeling (bijv, per post, waarbij u onderstaande gegevens gebruikt); of
(d) u gebruikt het model annuleringsformulier dat u hier vindt.
13.5 Zodra u ons hebt laten weten dat u de aankoop wilt annuleren, dient u uw bestelling volledig en zonder vertraging per post aan onderstaand adres aan ons retourneren (in elk geval binnen 14 dagen na uw mededeling tot annuleren). Tenzij u de producten terugstuurt omdat ze gebrekkig zijn, dienen ze allemaal in hun originele staat te worden geretourneerd (vergezeld van alle verpakkingsmaterialen en etiketten), en er mag geen sprake zijn van tekenen van gebruik of schade.

14. Kosten van retournering en restitutie

14.1 Retournering van producten is voor uw eigen risico.
14.2 Indien u producten retourneert, omdat u uw herroepingsrecht uitoefent, dan dient u de kosten van retournering te voldoen.
14.3 Wij betalen de kosten van retournering indien de producten gebrekkig zijn.
14.4 Wij restitueren u de kosten van de producten zonder vertraging, en in elk geval binnen 14 dagen van ontvangst ervan. Wij mogen te restitueren bedragen inhouden totdat wij de producten terug hebben, of totdat u kunt bewijzen dat u ze teruggestuurd heeft. Wij mogen waardeverlies van producten in mindering brengen, indien dat is ontstaan doordat de omgang door u met een product niet noodzakelijk was.
14.5 Wanneer u zich bedenkt en leveringskosten heeft betaald, dan restitueren wij ook de standaard leveringskosten. N.B. Indien u gebruik heeft gemaakt van een van onze snellere leveropties, dan restitueren wij uitsluitend de standaard leveringskosten. Wanneer u de producten retourneert omdat ze gebrekkig zijn, dan restitueren wij de volledige leveringskosten, ongeacht de door u gekozen leveringsmethode.
14.6 Wij restitueren bedragen via de betalingsmethode die u bij de oorspronkelijke aankoop heeft gebruikt, tenzij wij iets anders overeenkomen, en wij brengen daarvoor geen kosten in rekening.
14.7 E-mail ons op support@okdo.com om het retourneren van producten te bespreken.

15. Hoe wij een overeenkomst kunnen beëindigen

15.1 Wij kunnen te allen tijde een overeenkomst voor een product beëindigen door u te schrijven indien:
(a) wij op de vervaldatum geen betaling van u hebben ontvangen en u die betaling ook niet alsnog binnen 7 dagen na een betalingsherinnering doet;
(b) u ons niet binnen een redelijke termijn na een verzoek daartoe heeft voorzien van informatie die wij nodig hebben voor de levering van de producten; of
(c) u ons niet binnen een redelijke termijn toestaat om de producten aan u te leveren.
15.2 Indien wij de overeenkomst beëindigen vanwege een in artikel 15.1 vermelde situatie, restitueren wij eventueel vooraf door u betaalde bedragen voor producten die wij niet hebben geleverd, maar wij mogen wel een redelijke vergoeding inhouden of in rekening brengen voor de netto kosten die wij moeten maken als gevolg van niet-nakoming van de overeenkomst uwerzijds.

16. Privacy

16.1 In ons Privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij dat doen, welke zeggenschap u over uw persoonsgegevens heeft en welke procedures wij hanteren om uw privacy te beschermen. Dit is van toepassing op persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u een product op de website bestelt. Zorg ervoor dat u ons Privacybeleid aandachtig doorneemt.

17. Andere belangrijke voorwaarden

17.1 U kunt uw rechten of verplichtingen op grond van een overeenkomst en deze voorwaarden alleen overdragen aan een ander nadat wij daar schriftelijk mee akkoord zijn gegaan.
17.2 Overeenkomsten komen tussen u en ons tot stand. Niemand anders heeft het recht om het daarin bepaalde geheel of gedeeltelijk af te dwingen. Geen van ons heeft goedkeuring van een ander nodig om een overeenkomst te beëindigen of om deze voorwaarden te wijzigen.
17.3 Indien een rechter bepaalt dat een deel van deze voorwaarden onwettig is, dan blijven de overige voorwaarden van kracht. Elk artikel in deze voorwaarden heeft afzonderlijke werking. Indien een rechter of relevante bevoegde instantie bepaalt dat een of meer artikelen daarvan onwettig zijn, dan blijven de resterende artikelen volledig van kracht.
17.4 Indien wij niet onmiddellijk verlangen dat u hetgeen doet dat u volgens deze voorwaarden moet doen, of indien wij niet terstond stappen tegen u nemen bij niet-nakoming van deze overeenkomst uwerzijds, dan betekent dat niet dat u datgene niet alsnog hoeft te doen en mogen wij ook later nog stappen tegen u nemen. Zo kunnen wij, indien u een betaling niet tijdig doet en wij u dat niet meteen aankaarten maar wel producten blijven leveren, alsnog op een later moment verlangen dat u het verschuldigde betaalt.
17.5 Op deze voorwaarden, overeenkomsten, het onderwerp en de totstandkoming daarvan is Engels recht van toepassing. Indien u een consument bent en ingezetene van een land van de Europese Unie, dan heeft u voordeel bij dwingendrechtelijke bepalingen en wettelijke rechten op grond van de wetgeving van het betreffende land. Niets in deze voorwaarden doet af aan uw rechten als consument om een beroep te doen op deze nationale dwingendrechtelijke bepalingen en wettelijke rechten.
17.6 U en wij komen overeen dat de rechter in England en Wales niet exclusief bevoegd is om kennis te nemen van geschillen. Indien u een consument bent en ingezetene van een land van de Europese Unie, dan kunnen u en wij ook een procedure in dat land aanspannen.

18. Online geschillenbeslechting

Indien u woonachtig bent binnen de Europese Unie, dan kunt u ook een geschil voorleggen aan het Europese online geschillenbeslechtingsplatform (“OGB”) op http://ec.europa.eu/odr. Het OGB-platform is een online platform dat is ontwikkeld om consumenten te helpen die via internet diensten of producten hebben gekocht. Het biedt toegang tot onafhankelijke alternatieve geschillenbeslechting, waarvan meestal kosteloos gebruik kan worden gemaakt. OKdo heeft de keuze of zij ermee instemt dat een klacht wordt beslecht via het OGB-platform.

19. Promotiecodes

19.1 We kunnen van tijd tot tijd promotionele aanbiedingen doen, zowel ter plaatse als daarbuiten via onze marketingkanalen en partners. Elk gebruik van een actiecode met betrekking tot een bestelling is alleen toegestaan ​​door de persoon voor wie deze is bedoeld en voor eenmalig gebruik, tenzij anders vermeld.
19.2 Promotiecodes zijn alleen geldig op artikelen met de volle prijs en kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen.
19.3 Actiecodes zijn niet van toepassing op de volgende producten:
(a) 1822096: Raspberry Pi 4 Model B – 4Gb
(b) 1822098: OKdo Raspberry Pi 4 Model B – 8Gb RAM
(c) VKB1822096-001: Raspberry Pi 4 4GB met Sense HAT Kit
(d) VKB1822098-001: Raspberry Pi 4 8GB met Sense HAT Kit
19.4 Actiecodes kunnen niet met terugwerkende kracht worden geactiveerd bij eerdere bestellingen.
19.5 Actiecodes kunnen niet worden gebruikt voor bezorgkosten.
19.6 Promotiecodes worden proportioneel toegepast op de producten binnen de bestelling. Eventuele restituties voor Goederen die met een promotiecode zijn gekocht, zijn op de proportionele prijs zoals aangegeven op de verkoopfactuur.

20. Wijzigingen in deze voorwaarden

20.1 Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen, zodat daarmee tot uiting komt dat er sprake is van wijzigingen in:
(a) relevante wetgeving en vereisten van toezichthouders;
(b) beveiliging, technische of operationele kwesties; of
(c) onze products.
Indien wij voorwaarden veranderen, dan vermelden wij een samenvatting daarvan hieronder. Indien wij uw e-mailadres hebben, kunnen wij ook besluiten u informatie over die wijzigingen te mailen.

Meest recente wijzigingen in deze voorwaarden:
– Dec 2021 – voorwaarden uitgebracht.

Privacy

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om u een betere service te bieden bij het zoeken naar of plaatsen van een bestelling, voor analytische doeleinden en om onze advertenties te personaliseren. U kunt aan de hand van ons cookiebeleid uw cookie-instellingen wijzigen. Indien u geen wijzigingen aanbrengt, nemen we aan dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies.

Location

Please select an option to see content specific to your location and shop online.

Browse the US site